Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τους πελάτες μας έχουν ως σκοπό μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση τους από το my-shop.

Το my-shop με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Όλες οι πληροφορίες που μας δίνονται φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη ή και των μελών του my-shop υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση το my-shop διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των μελών/χρηστών του. Εάν κάποιο μέλος/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του dealprice .

Το my-shop διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το μέλος/χρήστης και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Το μέλος/χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης και αντίρρησης.

Το μέλος/χρήστης του my-shop μπορεί να επικοινωνεί με το my-shop προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι μέλη/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του μέλους/χρήστη.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου είναι βασική προτεραιότητα για το my-shop. Τα μέλη/χρήστες διαβεβαιώνονται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στο my-shop είναι ασφαλείς και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση, διευκόλυνση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και μόνο έπειτα από σαφώς ορισμένες διαδικασίες.

Το my-shop δεν αποκαλύπτει ποτέ τα στοιχεία των μελών/χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί με δικαστική απόφαση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε μέλος/χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που το αφορούν και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής του.